Bureaucratie in de advocatuur?


  

 

  

 

 


Foute vreemdelingenrechtadvocaten

Sinds 4 juli 2006 staat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten een artikel onder de titel “Verbetering rechtsbijstand aan vreemdelingen”. (Dit artikel is inmiddels verdwenen). De strekking daarvan is, het wordt eentonig, weer dat veel of sommige advocaten zeer slecht werk zouden leveren.

Zoals al eerder op deze website aangegeven kunnen allerlei negatieve ontwikkelingen die zich in de asieladvocatuur voordoen een voorbode kunnen zijn voor wat zich in de advocatuur als geheel voordoet. Hoewel dit artikel op het oog grotendeels betrekking heeft op asieladvocatuur en vreemdelingenrechtadvocatuur in het algemeen is het derhalve ook van belang voor advocaten die niet van plan zijn zich ooit met vreemdelingenzaken, laat staan asielzaken, te gaan bezighouden.

Het werk van de asieladvocaat, de advocaat die de belangen van asielzoekers behartigt, kan worden gekwalificeerd als zeer moeilijk werk, dat echter niet in hoog aanzien staat. Als een advocaat zegt “ik behandel asielzaken”, is dat voor de desbetreffende advocaat geen positieve aanbeveling.

Waarom staat het werk van asieladvocaten niet in hoog aanzien? De negatieve sfeer rond de asieladvocaten is een uitvloeisel van de negatieve sfeer rond de asielzoekers en het asielgebeuren in het algemeen. Door een groot deel van het publiek worden asielzoekers nu eenmaal toch min of meer gezien als een soort profiteurs die hier naartoe komen om mee te profiteren van onze welvaart of wat daarvoor door moet gaan. Dit idee wordt door de overheid met kracht aangemoedigd. De grote steun en populariteit die minister Verdonk in brede kring geniet, is hier een uitvloeisel van.

De negatieve sfeer rond het asielgebeuren kan ook niet los worden gezien van de omstandigheid dat de komst van asielzoekers onverbrekelijk met mensensmokkel is verbonden. Bijna alle asielzoekers die hier aankomen hebben gebruik gemaakt van een “reisagent”. Zonder een “reisagent” is het nagenoeg onmogelijk om vanuit een land waar asielzoekers vandaan komen naar Nederland te komen. De term “reisagent” is een mooi woord voor “mensensmokkelaar”. Het kan dan dan bijvoorbeeld zo gaan: als de reis per vliegtuig gaat, zorgt de reisagent soms een ticket, de reisagent gaat mee in het vliegtuig en houdt het paspoort onder zich. Als de asielzoeker in het land van bestemming wordt afgeleverd, neemt de reisagent het paspoort weer mee en gebruikt het later voor een volgende klant.

De mensensmokkel wordt tot de zware criminaliteit gerekend en de aanpak van mensensmokkel heeft een hoge prioriteit bij de overheid. Als de overheid er ooit in zou slagen de mensensmokkel geheel uit te roeien, zou dat ook het einde van het asielgebeuren betekenen. Geen enkele asielzoeker zou er meer in komen, ook geen echte vluchtelingen.

Rond het asielgebeuren hangt een sfeer van list en bedrog. Er bestaat een idee dat veel asielzoekers valse namen gebruiken en vluchtverhalen verzinnen om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Aan de andere kant bestaat er ook een idee dat de asieladvocaat misbruikt wordt om een inadequaat of onmenselijk systeem te legitimeren. De asielzoeker heeft immers een advocaat gehad, hij heeft dus een eerlijke procedure gehad, toch heeft de rechter bepaald dat hij niet mag blijven, dat hij het land uit moet, dan moet het nu ook maar eens afgelopen zijn en moet hij niet blijven proberen op een of andere manier toch te blijven enz. Dan hebben wij het nog niet gehad over de kwestie Hirsi Ali alias Hirsi Magan.

Als gevolg van het illegalenbeleid van de overheid komen de meeste asielzoekers uiteindelijk op straat te staan. Zij mogen niet werken en kunnen ook geen uitkering krijgen. Dit leidt tot vreselijke toestanden. Geen advocaat die er als het er echt op aankomt iets aan kan doen. Ook dit draagt niet bij tot het aanzien van advocaten die zich bezighouden met asielzaken en vreemdelingenrecht.

Verder zijn er duizenden gevallen van asielzoekers die voor vreselijke omstandigheden, vaak om het vege lijf te redden, uit hun land zijn gevlucht en hier toch te horen krijgen dat zij hier niet mogen blijven en terug naar hun land moeten en geen advocaat die hier effectief iets tegen doet. Ook dit draagt niet bij tot het aanzien van advocaten die asielzaken behandelen.

Weliswaar zegt de regering ook wel dat er voor “echte vluchtelingen” altijd plaats zal zijn in Nederland, maar wie de term “echte vluchtelingen” in de mond neemt geeft daarmee al te kennen dat hij of zij weinig van asielzoekers of vluchtelingen moet hebben.

Het werk van asieladvocaten en vreemdelingenrechtadvocaten in het algemeen staat niet in hoog aanzien. Als een advocaat zegt “ik behandel asielzaken” of “ik behandel vreemdelingenbewaringszaken” , is dat voor de desbetreffende advocaat geen positieve aanbeveling. Waaruit blijkt dat concreet?

25 juli 2006

update 6 november 2012