Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 Held of zot van de rechtsstaat?

Aflevering 14 van het Advocatenblad van 2008 was in belangrijke mate gewijd aan het jaarcongres van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat op 19 september 2008 te 's-Hertogenbosch werd gehouden. Het thema van het jaarcongres was “De advocaat: held van de rechtsstaat” .

Nadat landelijk deken Willem Bekkers diverse belangrijke gasten, waaronder mevrouw Stuiveling, president van de algemene rekenkamer, mevrouw Kortland, de, zoals hij het noemde, “stoere” voorzitter van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie de voorzitter van de Vlaamse balie en de deken van de orde an advocaten van Aruba, zeer welkom had geheten, begon hij aan zijn eigenlijke dekenrede, waarvan U de inhoud, die ook in de hiervoor genoemde aflevering van het Advocatenblad staat, hier kunt vinden.

Bekkers begon met het noemen van enkele echte helden van de rechtsstaat, waarvoor wij in het buitenland moeten zijn. Hij noemde met name Pakistaanse advocaten, advocaten waarvoor de stichting Advocaten voor Advocaten opkomt, de Italiaanse onderzoeksrechter Giovanni Falcone en jonge landgenoten die in Afghanistan omkwamen.

De Nederlandse samenleving zal bij de term “helden” niet direct aan advocaten denken, zo constateerde hij vervolgens.

Twee passages hebben met name hier onze aandacht. Zo zei hij dat er wel degelijk moed voor nodig is om in weerwil van gemakkelijke opinies en ingesleten patronen doorbraken te forceren in wat dreigt vast te lopen of vastgelopen is. Wie die moed toont zou een held van de rechtsstaat kunnen zijn. De vraag rijst hierbij of hij waar hij spreekt van gemakkelijke opinies en ingesleten patronen denkt aan de organisatie die hij zelf onder zijn hoede heeft, de Nederlandse Orde van Advocaten.

De andere passage: “Iedere advocaat kent de processen van regelgeving en regelhandhaving die louter oog hebben voor technocratisch buracuratisch en politiek doelbereik, zonder acht te slaan op de context waarin die regels gelden en worden toegepast”.

Ook hier zou aan de Orde van advocaten gedacht kunnen worden.

Als dagvoorzitter trad op Annemarie van Gaal. Annemarie van Gaal presenteert een televisieprogramma met de naam “Ten einde raad”. “Nederland is vol bureaucratische instanties en stroperige klachtenprocedures. In Ten Einde Raad! was te zien hoe de bekende zakenvrouw Annemarie van Gaal mensen helpt die zijn vastgelopen in de ambtelijke molen.”. Met deze woorden begint de website van het programma.

Zou Annemarie van Gaal er aan gedacht hebben dat zij misschien zelf te gast was bij zo' n bureaucratische instantie met stroperige klachtenprocedures?

“de ramen staan open, terwijl het stormt in de rechtsstaat. Verhoging van kwaliteit en verantwoordelijkheid begint met debatteren, niet met ontkennen.” zo zegt Bekkers ook nog in zijn jaarrede. Met zo'n bureaucratische organisatie met allerlei procedures die er ook nog eens toe kunnen leiden dat mensen menen in de verdediging te moeten gaan, lijkt dat, hoe dringend gewenst ook, een nagenoeg onmogelijke opgave.

29 oktober 2008.

Bekijk hier de uitzendingen van Ten Einde Raad