Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Namen foute advocaten gepubliceerd

De Orde van advocaten wil schorsingen en schrappingen van advocaten door de tuchtrechter publiceren op internet. Een artikel op de website van de Orde van advocaten meldt dat het College van afgevaardigden daartoe heeft besloten. Het College van afgevaardigden is een soort "advocatenparlement". De Orde van advocaten vindt dat het publiek "moet kunnen weten met wat voor advocaat het te maken heeft". Nee, geloof het of niet, niet de SDNL of Advocadur zegt dat maar de Orde van advocaten!

Wat zei Klaas de Vries hier ook al weer over? " 'Wie niet door collega's of concurrenten erbij gelapt wordt en verraden bij de deken, doet het goed'. Dat lijkt mij toch een toezichtsysteem uit de middeleeuwen. " Zie het verslag van het symposium in de rode Hoed.

Net als in het echte parlement is dit "advocatenparlement" ingedeeld in "fracties". Waar in de echte politiek die fracties zijn ingedeeld naar partijen die geacht worden bepaalde opvattingen of stromingen te vertegenwoordigen, zijn de fracties bij het College van afgevaardigden ingedeeld naar arrondissement, dus naar regio. Zo is er een fractie van Amsterdam, een van Utrecht enz.

Artikel 20 van de Advocatenwet bepaalt dat de afgevaardigden en hun plaatsvervangers voor de tijd van drie jaren worden gekozen in vergaderingen van de orden in de arrondissementen, in de maand oktober te houden. Met "afgevaardigden" worden bedoeld de leden van het College van afgevaardigden. Volgens de wet worden de leden van het College van afgevaardigden dus door de advocaten gekozen. Meer over de manier waarop zij worden gekozen en een vergelijking met de manier waarop de nu zittende burgemeesters van Utrecht en Eindhoven zijn gekozen of benoemd vindt u hier.

Al geruime tijd wordt in het vooruitzicht gesteld dat de vergaderingen van het College van afgevaardigden openbaar zouden zijn, d.w.z. dat iedereen de vergaderingen als toehoorder zou mogen bijwonen, maar het is er nog steeds niet van gekomen. De Advocatenwet zegt, ondanks anders luidende beloften, nog steeds niets over openbaarheid van de vergaderingen van het College van Afgevaardigden.

Artikel 15 van het huishoudelijk reglement van het College van afgevaardigden luidt nog steeds als volgt:

 1.De vergaderingen van het College kunnen als toehoorder worden bijgewoond door:

 a)de plaatsvervangende leden;

 b)iedere andere advocaat voor zover de plaatsruimte het toelaat;

 c)niet-advocaten op uitnodiging van de Algemene Raad

 2.Voordat een advocaat, niet zijnde lid of plaatsvervangend lid van het College, tot bijwoning van een vergadering wordt toegelaten, kan de deken hem verzoeken zich als zodanig te identificeren. Indien de deken zulks voor de handhaving van orde der vergadering nodig acht, kan hij verdere bijwoning aan een toehoorder ontzeggen of de deuren doen sluiten. Op een voorstel van de deken of van ten miste vier leden van het College kan de vergadering steeds om redenen, ontleend aan het algemeen belang of aan het belang van de Nederlandse Orde van Advocaten, besluiten met gesloten deuren te beraadslagen en te beslissen. Beraadslaging over en beslissing op zulk een voorstel geschiedt met gesloten deuren zodra dit wordt verlangd door de deken of even bedoelde voorstellers. Sluiting van de deuren geldt niet voor plaatsvervangende leden. De vergaderingen worden vanwege de deken tijdig aangekondigd, zo mogelijk in het Advocatenblad.

Zelfs voor een advocaat die geen lid van het College van afgevaardigden is en uit de eerste hand wil horen wat er besproken wordt, ligt het dus nog steeds vrij ingewikkeld.

De beschikbare ruimte, zie lid 1 onder b, zal geen probleem zijn, nu hiervoor geen gratis opleidingspunten gegeven worden.

Wat zijn we weer transparant, zeg, wat is de Orde van advocaten toch transparant. Fantastisch, een ander woord is er niet voor!

Hoe lang duurt het nu nog voordat de vergaderingen van het College van afgevaardigden eindelijk eens openbaar zijn, zodat ook mensen van tuchtklacht.info, Courtwatch, Advocatenwacht, Foute advocatuur en SDNL of Advocadur er in mogen en waar is het wachten op? Welke bezwaren kan de Orde van advocaten hier nog tegen hebben?

Het artikel vermeldt dat volgens algemeen deken mr. Willem Bekkers door het publiceren van uitspraken van de tuchtrechter het publiek beter kan zien wat een advocaat zich wel en niet kan veroorloven. Dit kan een respectabel doel zijn, maar om dit doel te bereiken is het publiceren van namen van advocaten die, al dan niet voorwaardelijk, geschorst zijn geweest niet nodig.

Volgens de Orde van advocaten is voor publicatie van de namen een wetswijzinging nodig en de Orde van advocaten gaat staatssecretaris Albayrak adviseren een dergelijke wetswijziging in te voeren.

Nu de Orde van advocaten staatssecretaris Albayrak een dergelijk advies gaat geven kan de Orde van advocaten niet langer bezwaar hebben tegen websites als tuchtklacht.info, Courtwatch, Advocatenwacht en Foute advocatuur. Vanaf nu beveelt Bureaucratie in de advocatuur deze websites daarom aan.

Sommige van deze websites bevatten reeds negatieve vermeldingen van met naam genoemde advocaten. Opmerkelijk is dat deze websites daar geen wetswijziging voor nodig hebben en dat de Orde van advocaten die wel nodig denkt te hebben. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid dat vroeg of laat een negatieve vermelding op een van de genoemde websites tot een procedure, bijvoorbeeld een kort geding, leidt, waarbij de mogelijkheid bestaat dat die website in het ongelijk wordt gesteld. Dit zou de Orde van advocaten ook kunnen overkomen. Door een wetswijziging zou de Orde van advocaten hier bij voorbaat tegen gevrijwaard kunnen worden.

Dat Bureaucratie in de advocatuur deze websites thans aanbeveelt houdt geen oordeel in over de daarin opgenomen negatieve vermeldingen en dus ook geen instemming daarmee of goedkeuring daarvan. Ook houdt deze aanbeveling geen oordeel over en derhalve geen instemming met enige andere op deze website gedane uitlating in.

Vindt u dat een advocaat die een negatieve vermelding heeft, een weerwoord moet kunnen geven? Zou u behoefte hebben aan een voorziening daarvoor op deze website of vindt u misschien dat de Orde van advocaten daarvoor moet zorgen? Vindt u dat deze mogelijkheid er moet zijn voor zowel advocaten met een negatieve vermelding bij de Orde van advocaten als met een negatieve vermelding op andere websites?

Vindt u dat de Orde van advocaten zich verlaagt tot een bedenkelijk niveau door te zeggen dat het publiek "moet kunnen weten met wat voor advocaat het te maken heeft".

Als u vertrouwelijk wilt reageren, klik dan hier. Als u een reactie wil geven die iedereen kan lezen, maak dan gebruik van het reactieformulier onder dit artikel. Natuurlijk kunt u dit ook gebruiken voor andere reacties. Als u bijvoorbeeld een idee hebt hoe lang het nog gaat duren voor de vergaderingen van het College van afgevaardigden eindelijk eens openbaar worden en waar het wachten op is, wordt u ook van harte uitgenodigd dit te laten weten.

 

Zie ook:

Geheimhouderstelefoon of Skype?

Foute advocaten op internet

De schorsing van Mr. Radhakishun

Fatsoensrakkers?

6 juli 2009