Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 De schorsing van Mr. Radhakishun

Diverse bronnen, waaronder een artikel op Advocatie en een artikel op Suriname Portal, melden dat Mr. Prem Radhakishun, die behalve als advocaat vooral bekendheid geniet als radio- en televisiepresentator en columnist, door de Raad van Discipline voor een jaar geschorst is. Het artikel op Advocatie meldt dat sommigen gezegd hebben dat het een complot zou zijn om hem de mond te snoeren en dat hij moest uitleggen dat dat niet het geval was. Waarschijnlijk heeft hij gelijk als hij zegt dat het geen complot is om hem de mond te snoeren. Het ziet er meer naar uit dat hij het slachtoffer is geworden van de steeds verder toenemende regelzucht en bureaucratisering bij de Orde van Advocaten. “Ik heb de deken heel hoog zitten. Dit laat juist zien dat de Raad en de Orde de normen van het beroep hoog houden.' ” Wat kan hij bedoelen met zijn opmerking dat hij de deken heel hoog heeft zitten? Hij kan daarmee bedoelen het instituut deken of de persoon die ten tijde van de schorsing in zijn arondissement, Amsterdam, die functie uitoefende. In ieder geval is duidelijk dat hij zich zeer Ordegezind opstelt.

Het is niet de eerste keer dat hij zich zeer Ordegezind opstelt. Zo voerde hij ook het woord op de buitengewone vergadering van de Orde van Advocaten van 18 juli 2001, die op initiatief van de BOA was bijeengeroepen. Op die vergadering werden tegen de wens van de Algemene Raad in vier moties aangenomen, die vervolgens door de Algemene Raad o.l.v. Mr. M.W. Guensberg op arrogante wijze werden genegeerd. Het bijeenroepen van deze vergadering was knap werk van de BOA, maar had helaas onvoldoende vervolg. Zoals gezegd stelde Mr. Radhakishun zich ook op deze vergadering nogal Ordegezind op. Hij koos de zijde van degenen die de zorgen over de steeds verder toenemende regelzucht en bureaucratisering bij de Orde van Advocaten overdreven of misschien zelfs onzin vonden. Later heeft hij vooral bekendheid gekregen als radio- en televisiepresentator en columnist, o.a. bij BNR Nieuwsradio.

De reden voor de schorsing zou zijn dat hij niet voldaan had aan “administratieve verplichtingen”. Wat kunnen wij ons daarbij voorstellen?

Ieder jaar moet iedere advocaat voor 1 maart een ingewikkeld formulier met een aantal moeilijke vragen bij de Orde van Advocaten inleveren. In zekere zin kan dit vergeleken worden met de belastingaangifte die de meeste mensen ieder jaar bij de belastingdienst moeten inleveren. In het formulier dat de advocaten voor 1 maart van ieder jaar moeten inleveren moet opgave worden gedaan inzake de Verordinging op de praktijkuitoefening, de Boekhoudverordening, de Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid en de Verordening Permanente opleiding. Indien het formulier niet voor 1 maart is ingeleverd moet de advocaat nog veel meer bewijzen overleggen. Als er bij dit alles iets mis gaat kan dat leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen. Waarschijnlijk is er bij Mr. Radhakishun hierbij iets mis gegaan en heeft dit tot de schorsing van een jaar geleid.

Natuurlijk heeft Radhakishun gelijk als hij uitlegt dat dit niets te maken heeft met een complot om hem de mond te snoeren. Zijn optreden op de buitengewone vergadering van de Orde van Advocaten van 18 juli 2001 gaf daar ook weinig aanleiding toe. De schorsing van Mr. Radhakishun heeft niets te maken met een complot om hem de mond te snoeren maar alles met de steeds verdergaande bureaucratisering bij de Orde van Advocaten. Dat hij ook nog eens zegt dat dit laat zien “dat de Raad en de Orde de normen van het beroep hoog houden”, wijst toch wel op een erg vergaand respect voor alles wat naar gezag, autoriteit en overheid ruikt. Dat Mr. Radhakishun de schorsing kennelijk niet zo erg vindt, neemt de reden tot het maken van ernstige zorgen hierover allerminst weg.

Het is wel duidelijk dat hij zich wat goedgelovig en naief opstelt met betrekking tot het idee dat de Orde van Advocaten de normen van het beroep hoog houdt.

Op 28 september 2006 vond te Haarlem de huishoudelijke vergadering van de Orde van Advocaten plaats. Ter sprake kwamen zaken als auditgebeuren, de afschaffing het procuraat, foute vreemdelingenrechtadvocaten en financiele zaken. De zaal bleef stil. Pas toen ter sprake kwam op welke locatie de volgende vergaderingen plaats zouden moeten vinden, kwam de zaal plotseling tot leven en gaven meerdere mensen hun mening. Men zou haast gaan geloven dat de locatie van de volgende vergaderingen het belangrijkste onderwerp van de vergadering was.

Op 1 juni 2006 vond te 's-Hertogenbosch een bijeenkomst van advocaten plaats, waar gepraat zou worden over het rapport van de Commissie Advocatuur. Er konden geen gratis opleidingspunten verdiend worden. De bijeenkomst werd ingeleid door Willem Bekkers, lid van de Algemene Raad en inmiddels kandidaat om Els Unger als landelijk deken op te volgen. Bekkers constateerde dat de opkomst erg mager was en zei dat dit uitgelegd werd als een motie van vertrouwen in het beleid van de Algemene Raad. Degenen die het niet nodig vinden te komen, zullen het eens zijn met dat beleid, zo is de gedachtengang.

Advocaat let op uw zaak.

  • Ga in het vervolg naar dit soort bijeenkomsten toe. Ga er ook naartoe als er geen gratis opleidingspunten zijn te verdienen!!!!!! Neem deel aan de discussie en geef Uw mening over belangrijke zaken die daar aan de orde komen.

  • Word lid van de BOA!

  • Als u al lid van de BOA bent en U vindt dat de BOA te weinig doet, zeg uw lidmaatschap dan niet op maar neem zelf initiatieven! Benader zo nodig mede-BOA-leden die er ook zo over denken! Houdt er a.u.b. rekening mee dat ook de bestuursleden van de BOA, anders dan de leden van de Algemene Raad, alles gratis en voor niets tussen het normale, veelal drukke, advocatenwerk door moeten doen en dat zij, anders dan de leden van de Algemene Raad, geen staf van medewerkers hebben.

  • Bezoek regelmatig de website Bureaucratie in de advocatuur!

  • Bezoek de vergaderingen van Uw plaatselijke orde. Als de leden van het College van Afgevaardigden worden gekozen, stel de kandidaten dan vragen over wat u, uiteraard binnen het kader van waar het College van Afgevaardigden over gaat, belangrijk vindt. Als de deken dit afkapt, neem daar dan geen genoegen mee!!!

  • Maak collega's attent op het bestaan van deze website.

  • Tenslotte: als u iets wilt publiceren wat tegen de wens van de Orde van Advocaten in gaat en het Advocatenblad weigert het op te nemen of het Advocatenblad neemt het gecensureerd op, dan is het misschien iets voor deze website. Neemt U dan gerust contact op met Bureaucratie in de advocatuur.

 


Zie ook:

Prem Radhakishun - Wikipedia

27 december 2006

update 16 januari 2006