Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

 

|

Sprookjes in het Advocatenblad

In aflevering 7 van het Advocatenblad van dit jaar - 2012 - staat een artikel van Olga van Ditshuijzen, waarin onder de titel "De disbalans is me een doorn in het oog" de strijd van een advocaat Huib Hielkema voor meer rechten voor huiseigenaren en verhuurders en minder rechten voor huurders aan de orde komt.

Het artikel begint met de retorische vraag wie geen voorbeeld van een kennis kent die triomfantelijk in de Amsterdamse grachtengordel woont voor 400 euro per maand. Waarschijnlijk kennen weinigen er een, maar wie dit leest en niet beter weet zal makkelijk denken: "Ik zal wel de enige zijn die er geen kent". Misschien dacht Max Pam dat ook wel, want in de uitzending van Buitenhof van 27 mei 2012, zie ook hier kwam hij met een idee om van de Amsterdamse grachtengordel een soort Vogelaarprachtwijk te maken. Als wij bedenken dat 400 euro per maand voor een (huur)woning aan de ene kant als onwaarschijnlijk goedkoop wordt gezien, terwijl dit tegelijkertijd al overeen komt met bijna 1000 ouderwetse guldens per maand, geeft dit al aan hoe onwaarschijnlijk de prijzen de afgelopen tientallen jaren zijn opgedreven, maar voor sommigen is het natuurlijk nooit genoeg, en dan maar doen alsof de kredietcrisis een natuurverschijnsel is waarvoor wij nu eenmaal "allemaal" - lees: degenen die aan de kredietcrisis part noch deel hebben - moeten inleveren, terwijl het gedrag dat tot de crisis heeft geleid, gewoon doorgaat. Wat daarvan zij, woningen die 400 euro of minder per maand opbrengen, zijn er nagenoeg niet meer omdat deze woningen bijna allemaal zijn gesloopt, waarmee de concurrentie tussen de aanbieders van huurwoningen werd verhinderd of beperkt, met als gevolg dat de woningzoekende die op een huurwoning aangewezen is, vaak weinig andere mogelijkheden heeft dan op alle eisen en wensen van de verhuurder in te gaan.


Woningen die 400 euro per maand of minder opbrengen worden bijna allemaal gesloopt.


Onlangs werd bekend dat de NMA bezwaar heeft tegen een sloopfonds om leegstand van kantoren aan te pakken, zie hier.

Eerder wilde de NVM een sloopfonds voor krimpgebieden waarbij, naast de gebruikelijke mooie verhalen over leegstand en verloedering die voorkomen moet worden, ongegeneerd als doel werd genoemd "een sterke prijsdaling van de overige woningvoorraad te voorkomen"

Hielkema en/of van Ditshuyzen zien het bestaan van huurbescherming als overheidsbemoeienis. Als een verhuurder een huurder er uit kan krijgen, zien zij dat niet als overheidsbemoeienis. Hielkema ziet bescherming voor de huurder als een schending van de mensenrechten van de huiseigenaren en hoopt via klachten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te bereiken dat de verhuurders de huurders makkelijker op straat kunnen zetten. Dit is geen kansloze zaak, want in een arrest van het EHRM, dat wordt aangeduid als de "Poolse zaak", werd de regeling zoals die toen in Polen gold, strijdig geacht met het Europese recht. Deze regeling hield in dat huiseigenaren gebonden waren aan 3% van de herbouwwaarde van het huis. Of dit betekent 3% per maand of per jaar, vermeldt het artikel niet, maar aangenomen mag worden dat 3% per jaar wordt bedoeld.

Natuurlijk was de situatie in Polen anders dan nu in Nederland. Van een opgeblazen huizen"markt" zoals in Nederland was in Polen geen sprake en nergens ter wereld zijn massaal woningen waaraan een grote behoefte bestaat gesloopt op een manier die vergelijkbaar is met wat zich in de aanloop naar de kredietcrisis in Nederland heeft afgespeeld. Het woord "markt" staat hier tussen aanhalingstekens omdat de prijzen van huur- en koopwoningen geheel worden gedicteerd door kartels van gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedspeculanten.
Het maken van een rendement van 3% van de herbouwwaarde zou in Nederland geen probleem moeten zijn. De bouw van de Zwarte Madonna kostte 31 miljoen gulden en bevatte 336 woningen. Als er geen winkels en geen parkeergarage in het gebouw waren geweest, zoude de kosten per woning derhalve bijna ruim 92000 gulden of ruim 41000 euri per woning bedragen. Indien bedoeld is 3% per jaar en er in het gebouw geen winkels en geen parkeergarage waren geweest, zou die 3% van de herbouwwaarde derhalve als er in het gebouw geen winkels en geen parkeergarage waren, neerkomen op ruim  100 euri per maand. Omdat er wel winkels en een parkeergarage waren, zou de huur derhalve aanzienlijk minder dan  100 euri per maand kunnen bedragen. Als het alleen van die 3% van de herbouwwaarde zou afhangen zou er derhalve weinig aan de hand zijn.

 Bij het slaan van de eerste paal werd de Zwarte Madonna door een toenmalige wethouder een "speerpunt van sociaaldemocratie" of een "speerpunt van sociaaldemocratisch huisvestingsbeleid" genoemd.  Hiermee wordt bedoeld een speerpunt van het huisvestingsbeleid van de Partij van de Arbeid. De verantwoorde wijze waarop hier met geld werd omgegaan, was derhalve gekoppeld aan een bepaalde ideologie en dit roept de vraag op wat er gebeurt als deze ideologie wordt ingeruild voor een andere, zoals in dit geval het neoliberalisme. Het antwoord vindt u hier. De Zwarte Madonna staat model voor de misstanden die zich de afgelopen 10 - 20 jaar in heel Nederland hebben voorgedaan. Zorgwekkend is dat bij de procedures die bij het EHRM zullen plaatsvinden, de huurders en woningzoekenden op geen enkele manier vertegenwoordigd zullen zijn.

Voor de te voeren procedures is een claimstichting opgericht, de Stichting Fair Huur voor Verhuurders, die al eerder te sprake is geweest.

Hielkema hoopt, nadat hij door het EHRM in het gelijk is gesteld, de misgelopen huurpenningen op de Staat te kunnen verhalen. In Nederland dreigt al een massale verarming als gevolg van bezuinigingen, lastenverzwaringen, hoge schulden, werkloosheid enz. Zo ver als in Griekenland is het in Nederland nog niet, maar een slagen van de acties van Hielkema en de Stichting Fair Huur voor Verhuurders, zal deze ontwikkeling krachtig stimuleren.

Dat zal betekenen nog meer staatsschulden, meer bezuinigingen, armoede en daklozen, of anders gezegd, een slagen van deze acties kan de situatie in Nederland weer een eind dichter bij die in Griekenland, waar thans sprake is van een massale verarming, brengen.

Inmiddels is bekend geworden dat de provincie Zuid Holland de bouw van 70000 woningen uitstelt om schaarste te creëren om zo "de woningmarkt" - lees: het piramidespel van de woningmarkt - vlot te trekken. De provincie erkent dat dit pijnlijk kan zijn voor mensen die geen huis kunnen vinden. Het belang van de vastgoedspeculant gaat derhalve voor het belang van andere burgers.

Over disbalans gesproken!

 

Zie ook:

Huizenmarkt Zeepbel

SP Wonen

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

Vroeg of laat: de afbraak van de sociale huisvesting

Krakers veroveren prachtwijk

 

8 juni 2012