Bureaucratie in de advocatuur?


  

  Home

  Dossiers

  Links

  

 

  

 

 

Hieronder vindt U wat oudere berichten en artikelen


Unger rechts ingehaald?

Ook in een peperdure, zeer snelle sportwagen kan men rechts worden ingehaald. De kans om rechts te worden ingehaald wordt uiteraard groter als men, in die peperdure snelle sportwagen, standaard op de linkerbaan rijdt.

Al eerder is ter sprake gekomen dat onze landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Els Unger, ... Lees verder>>

Een andere courtwatch


Foute advocaten

Els Unger, landelijk Deken van de Nederlandse orde van advocaten, wil een speciaal bureau oprichten dat zich bezig moet houden met het nemen van maatregelen tegen “foute advocaten”. Het zou daarbij gaan om advocaten die ... Lees verder>>


De schorsing van Mr. Radhakishun

Diverse bronnen, waaronder een artikel op Advocatie en een artikel op Suriname Portal, melden dat Mr. Prem Radhakishun, die behalve als advocaat vooral bekendheid geniet als radio- en televisiepresentator en columnist, door de Raad van Discipline voor een jaar geschorst is. Het artikel op Advocatie meldt dat sommigen gezegd hebben dat het een complot zou zijn om hem de mond te snoeren ... Lees verder>>


Unger geen landelijk deken meer

Rita Verdonk is al meer dan een half jaar niet langer onze minister van vreemdelingenzaken en integratie. Toch lijkt het soms of dit tot nu, 16 augustus 2007, toe nog steeds niet overal is doorgedrongen. Wij kunnen er dus niet zonder meer van uit gaan dat het al wel overal is doorgedrongen dat Els Unger niet langer onze landelijk deken van de Orde van Advocaten is. Lees verder>>


Sociale hypochondrie in de advocatuur

Op 11 december 2007 werd in de Balie aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam, waar precies 8 maanden eerder, op 8 april 2007, onder de naam ¨De prijs van de advocaat voor de particulier¨ een bijeenkomst had plaatsgevonden waar enkele grootverdieners onder de advocaten het probleem dat de advocaten zo ontzettende duur zijn, bespraken, een nieuw boek van de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel, genaamd . Lees verder>>


Advocaat overleden na stress

Op 15 februari 2006 meldde BNR Nieuwsradio dat er in Groot Brittannië grote ophef is ontstaan over de dood van een jonge advocaat in een groot advocatenkantoor. Dit was een gevolg van de prestatiecultuur, waarin 16 uur werken op een dag geen uitzondering is. Aan het woord kwam een psychotherapeut, Carien Karsten. Zij legde uit dat er bij een advocaat vaak een mentale overbelasting is en een fysieke onderbelasting. Zij zijn dag in dag uit met hun hoofd bezig, waarbij er vaak onder grote druk gewerkt moet worden. Met “fysieke onderbelasting” wordt bedoeld dat zij weinig bewegen, weinig lopen, wat het gevaar voor allerlei kwalen vergroot. . Lees verder>>

 

De uithaal van Guensberg naar de asieladvocaten

Op 21 september 2001 verscheen in het Advocatenblad een artikel waarin Mr. M.W. Guensberg, toen landelijk deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, uithaalt naar de asieladvocaten. Instructief is de manier waarop Guensberg zich juridisch indekt tegen mogelijke aanspraken die uit het artikel zouden kunnen voortvloeien. Zo begint hij met het citeren van een rechter die in een artikel in Vrij Nederland verklaart dat advocaten in asielzaken ... . Lees verder>>

Foute vreemdelingenrechtadvocaten

Sinds 4 juli 2006 staat op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten een artikel onder de titel “Verbetering rechtsbijstand aan vreemdelingen”. De strekking daarvan is, het wordt eentonig, weer dat veel of sommige advocaten zeer slecht werk zouden leveren.

Zoals al eerder op deze website aangegeven kunnen allerlei negatieve ontwikkelingen die zich in de asieladvocatuur voordoen een voorbode kunnen zijn .... Lees verder>>

Unger en Ahold

Op de website van de Orde van Advocaten staat een op het eerste gezicht enigszins merkwaardig aandoend artikel onder de kop “Verontschuldigingen landelijk deken Unger aan Van der Hoeven”. In het artikel wordt gesteld dat de algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Els Unger, haar persoonlijke mening heeft gegeven over de strafmaat in de zaak van de heer Cees van der Hoeven en dat daardoor de indruk kan zijn ontstaan dat mevrouw Unger ... Lees verder>>

 

Narcistische bazen

Op 14 augustus 2006 vond op BNR Nieuwsradio een interview plaats met een psychater Ton van Strien. De interviewer, Rens de Jong, begint met te zeggen dat het een normale en gezonde eigenschap is om ergens goed in te willen zijn en succesvol te willen zijn, maar, zoals met zo veel verschijnselen het geval is krijgt het, als het (tot in het extreme) doorslaat het karakter van een soort ziekte of kwaal. Dat kan met name het geval zijn als het doorslaat bij een baas. Lees verder>>

De huishoudelijke vergadering, wat houdt de advocaten op de vergadering bezig?

Op donderdag 28 september 2006 vond in de Philharmonie te Haarlem de huishoudelijke vergadering van de Orde van Advocaten plaats. Ter sprake kwam ... Lees verder>>

Op bezoek bij de Orde Vergadering - Mr Online

De officiële notulen van de vergadering kunt U hier ophalen.

Rapport over onderzoek auditgebeuren gepubliceerd

Op de huishoudelijke vergadering van de Orde van Advocaten die op donderdag 28 september 2006 in de Philharmonie te Haarlem plaatsvond, deelde een van de leden van de Algemene Raad mede dat er op 10 oktober 2006 een resultaat bekend zou worden van een onderzoek waaruit zou moeten blijken in hoeverre de audits hebben bijgedragen tot de kwaliteit van advocaten. Van de Orde van Advocaten hebben wij hierover tot nu toe niets gehoord maar ... Lees verder>>

 

 


Kwaliteitsstandaard wet, reglement of handleiding?

Moeten wij de kwaliteitsstandaard zien als een reglement waaraan een advocaat moet voldoen als voorwaarde om gefinancierde rechtsbijstand te mogen verlenen of als een handleiding om de advocaat of het advocatenkantoor behulpzaam te zijn?

De woorden “Deze standaard beoogt het kantoor daarbij behulpzaam te zijn door een bepaald basiskwaliteitsniveau te beschrijven en daarmee een aansporing te zijn om zaken bij voortduring te verbeteren. De normen kunnen dienen als leidraad voor initiatieven tot eigen kwaliteitsverbetering.” worden direkt voorafgegaan door “Het is de verantwoordelijkheid van de advocaat om vorm en inhoud te geven aan de eigen praktijk en de kwaliteit ervan. Van de advocaat mag tegelijk worden verwacht dat zichtbaar kan worden gemaakt hoe in het kader van de werkzaamheden van een kantoor diensten worden verleend en verwachtingen worden gehonoreerd.”

Hieruit kan dus worden afgeleid dat de kwaliteitsstandaard zou moeten worden gezien als een hulpmiddel of soort handleiding ... Lees verder>>


Meer regels voor advocaten

Waar de regering al jaren lang beloftes doet dat de druk van de vele regels zal worden verminderd, wekt de Orde van Advocaten de indruk toeneming van regels en administratieve lasten te zien als een bewijs van vooruitgang, zonder dat zelfs nog maar gedacht wordt aan deregulering.

De Orde van Advocaten heeft een nieuw reglement opgesteld, genaamd, “Kwaliteitsstandaard 2007”. Dit stuk bevat een grote hoeveelheid voorschriften waaraan een advocatenkantoor geacht wordt te voldoen. De kwaliteitsstandaard 2007 is geen wet en formeel is geen enkele advocaat verplicht hieraan te voldoen. De strekking is echter dat een advocaat die er niet aan voldoet geen gefinancierde rechtsbijstand mag verlenen, geen toevoegingen mag behandelen. Lees verder>>


Rapport Commissie Advocatuur uitgebracht

De Commissie Advocatuur, ook genoemd commissie van Wijmen, heeft een rapport uitgebracht onder de titel “Een maatschappelijke orde ”.

De commissie stelt dat de orde van advocaten moet worden hervormd. Er moet een Regelgevende Raad voor de Advocatuur worden ingesteld 'met een meerderheid van onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de minister van Justitie'. Deze moet regels stellen over toelating tot het beroep, regels waar advocaten aan moeten voldoen e.d. Advocaten moeten verplicht aangesloten zijn bij de geschillencommissie advocatuur. Lees verder>>

Bureaucratie in de advocatuur?

Wie vindt dat degenen die zich zorgen maken over het auditgebeuren allemaal maar zeurpieten zijn, waaronder kennelijk diverse personen met invloedrijke functies binnen de Orde van Advocaten, kan het beste hier klikken. Wie er anders over denkt doet er verstandig aan deze website regematig te bezoeken.

 

Wat vindt U van het auditgebeuren? Ziet U het als een nuttige of noodzakelijke maatregel ter bevordering van de kwaliteit van het werk van advocaten die er anders een zooitje van zouden maken? Of ziet U het als een meesterzet waarmee een beperkte groep advocaten aan een mooie aanvullende bron van inkomsten is geholpen en een aantal goed betaalde banen op Neuhauskade is geschapen? Zo ja, zegt U dan “Knap gedaan, dat moet kunnen”of vindt U dat het iets met graaicultuur te maken heeft?

Hebt U bepaalde ideeën om meer uit deze website te halen of hebt U bepaalde vragen of wensen? Lees verder>>


 

Antwoord op vragen over foute advocaten

Heksen in toga

Rapport Commissie Advocatuur uitgebracht

Topinkomens Orde van Advocaten

Auditgebeuren bij bezwaarschriftencommissie NMA

"Zo zijn onze manieren"

Huisartsen krijgen concurrentie

Tunnelvisies en bekende Nederlanders

Fatsoensrakkers?

Convenant afschaffing procuraat

Orde van Advocaten in spoor UWV

Wijziging huishoudelijk reglement College van Afgevaardigden

Klachtenregeling Nederlandse Orde van Advocaten

Discussie over audit in Advocatenblad

Lustrumcongres ondergraaft geloofwaardigheid kwaliteitszorg Orde van Advocaten

Een stille hint voor de goede verstaander

Geen no cure no pay voor advocaten

Orde van advocaten weigert advertentie BOA

Verdwijnt het bewijs van onvermogen?

Wijziging Wet Rechtsbijstand